מדיניות הפרטיות

כללי

ברוכים הבאים לאתר "דלקל"! אתר דלקל (להלן "האתר") הינו בניהול ובבעלות קבוצת דלקל (להלן "החברה") ומופעל על ידה.

בעת השימוש שלך באתר, החברה עשויה לאסוף מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר. בו בעת, החברה מכבדת את פרטיותך ומחויבת להגן עליה ככל שביכולתה. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות אלו, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר.

אנא קרא בעיון רב מדיניות פרטיות זו, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש באתר, טרם השימוש באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.

רישום, מסירה ושמירת מידע

 1. האתר הינו אתר אינפורמטיבי, ובו עשויים להיות שירותים הטעונים רישום ו/או מסירת פרטים, כדוגמת האפשרות ליצירת קשר על ידי מילוי טופס מקוון (להלן"השירות"). במסגרת שירותים אלו, תהא עשוי להידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ובהתאם לצורך ייתכן וידרשו פרטים נוספים לשם זיהוי או אימות זהותך.

מובהר כי מבלי למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל לשלוח פניה ליצירת קשר ו/או להירשם לאזורים ו/או לשירותים הטעונים רישום, ככל ואלו קיימים, ו/או לבצע את הפעולות המתבקשות עקב כך באמצעות האתר (להלן "ההרשמה").

 1. בעת שימוש באתר או בפלטפורמה אחרת של החברה שתאפשר זאת, יכול ושירותים מסוימים יחייבו שימוש במערכת מסרונים (SMS) ו/או שליחת מיילים ו/או שליחת התראות או הודעות פנימיות, לצורך ייעול הקשר עמך, ניהולו ושיפורו, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש דרך מחשבך/מכשירך ו/או ישירות מהאתר. לצורך כך מתבקשת הסכמתך זו מראש לשימוש במערכת המסרונים כדי לשלוח לך הודעות או התראות לפי הצורך כאמור.
 1. לחברה (החברות המנויות ו/או הקשורות בקבוצת דלקל) מאגרי מידע רשומים בהם ישמרו הפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות משתמשים באתר, לרבות בעת שימושם ו/או צריכתם שירותים דרכו. למשתמש ידוע כי בין הנתונים הנאספים עשויים להיכלל, אך לא בהכרח, בהתאם לאופי השימוש, גם נתוני מיקום ו/או מאפייני התנהגות וצריכה אודות המשתמש. אלו מיועדים, בין היתר, לצורך ניהול ותפעול האתר והשירותים המוצעים בו ו/או באמצעותו, ככל שתעשה בהם שימוש, דיוור ישיר על בסיס המאגר, מתן שירות ללקוחות ולמשתמשים באתר, ניהול מכירות, שיווק וגיוס לקוחות ועריכת ניתוחים, טיוב נתונים, סקרים ומחקרים במסגרת מטרות אלו.
 2. מובהר בזאת, כי לא חלה על המשתמש כל חובה שבדין למסור מידע כאמור, מקום בו יתבקש, וכן שמסירת המידע תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש.
 3. המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי ככל שיידרש למסור מידע לחברה, אזי כל מידע אשר ימסור ו/או יעדכן באתר הינו נכון, אמין ומדויק וכי ביצע את ההרשמה ו/או מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש.

איסוף ושימוש במידע

 1. החברה רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע אשר נמסר על ידי המשתמש במסגרת הרישום לאתר או שימוש בשירותים דרכו, ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו, לייעל ולנהל את הקשר עם הלקוח, למטרות שיווקיות ומסחריות וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון ביחס לשירותים המוצעים על ידי החברה ו/או מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לחברה שיתוף פעולה עסקי. זאת ועוד, החברה רשאית לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות בלבד. מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש אישית.
 1. כמו כן, רשאית החברה לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע אשר נאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; תחזוקת אתר החברה; שיפור המידע והתכנים המוצעים במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים.
 2. אתר החברה משתמש בכלים אוטומטיים, לרבות קבצי עוגיות, Tags ודומיהם (להלן יחדיו "Cookies" ו/או "עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, לאימות פרטים, כדי להתאים את אתר החברה להעדפות האישיות של המשתמש, לאפיין את המוצרים המתאימים לו, להתאים פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו באתרים אחרים, למטרות שיווק מחדש (remarketing) ומטרות שיווקיות אחרות, ולצרכי אבטחת מידע. עוגיות הן קבצי טקסט, אשר הדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה, כאשר החברה עשויה להשתמש בעוגיות צד ראשון וצד שלישי (כדוגמת Google Analytics, Google remarketing tag ועוד). חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר החברה, מהיכן הגעת אליו, מדורים ומידע אשר המשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר וכיו"ב. כמו כן, יכול שהעוגיות ישמרו אף מידע בדבר הרגלי הגלישה של המשתמש באתרים אחרים, לרבות האתרים בהם גלש, העמודים באתרים וכל פעולה אחרת בהם.
 3. ככל שאינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך, ו/או דרך דפי ההגדרות בgoogle ו/או Facebook (לפי העניין והצורך). עם זאת, ידיעתך כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

מסירת מידע לצד שלישי

 1. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו, כגון שם וכתובת המשתמש, לצדדים שלישיים, וזאת למעט במקרים כדלקמן:
 • אם התקבלה דרישה מצד המשתמש או בהסמכתו המפורשת;
 • לצורך העברתם לספקי שירותים שונים על מנת להשלים פעולה יזומה לבקשת המשתמש באתר ו/או באמצעותו;
 • בכל מקרה בו הפר המשתמש את תנאי השימוש, לרבות תנאי מדיניות הפרטיות ו/או במקרים בהם ביצע או ניסה לבצע המשתמש ו/או מי מטעמו, באמצעות האתר ו/או בקשר עמו, פעולות המנוגדות להוראות תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות ו/או הוראות כל דין;
 • בשל צו שיפוטי המורה לחברה למסור את המידע לצדדים שלישיים;
 • בשל כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה ו/או הליכים משפטיים אשר יתנהלו בין המשתמש ו/או מי מטעמו לבין החברה ו/או מי מטעמה;
 • בכל מקרה בו תסבור החברה, כי מסירת המידע נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לרכושם ו/או לגופם של החברה, של המשתמש ו/או של צדדים שלישיים, או על מנת למנוע נזק חמור אחר לפי שיקול דעתה המלא והבלעדי;
 • במקרה בו העבירה ו/או המחתה החברה לצד שלישי את פעילותה ו/או את זכויותיה וחובותיה כלפי המשתמש, לצדדים שלישיים, ובלבד שצדדים שלישיים כאמור יקבלו על עצמם את ההוראות המפורטות במדיניות פרטיות זו;
 1. אין באמור לעיל בכדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו בכדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

אבטחת מידע

 1. החברה עושה כל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים אשר נמסרו על ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות. ידוע למשתמש, כי החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
 1. החברה תשתמש באמצעי הגנה והצפנה הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב המשתמש לבין שרתי האתר.
 2. החברה עושה כל שביכולתה ונעזרת באמצעי אבטחה טכנולוגיים וארגוניים מתקדמים כדי לאבטח את האתר, את התקשורת דרכו ואת המידע המצוי בשליטתה, כנגד ניצול מקרי או מכוון, אובדן, הרס או כנגד גישה על ידי אנשים בלתי מוסמכים או מורשים. ההתקשרות בין המחשב של המשתמש או המבקר באתר לבין מחשבי החברה מאובטחת באמצעות שיטות הצפנה מקובלות, בהתאם לתקנים הנהוגים. כמו כן, החברה נוקטת באמצעים סבירים להגנה על אתר החברה ועל רכיבי חומרה ותוכנה הקשורים בתפעולו ודואגת לעדכנם באופן שוטף, בין היתר, כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות או האזנות בלתי מורשות.
 3. עם זאת החברה מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או כי האתר ו/או הנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של החברה וכי ידוע למשתמש שהחברה לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.

יצירת קשר בנושא פרטיות

 1. עלפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, אתה, או מי מטעמך (באמצעות ייפוי הכוח המתאים על פי דין), רשאים לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי החברה, ככל שמידע אודותיך מוחזק בידה, ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. החברה תעשה כל שביכולתה למילוי בקשתך, בהתאם למוטל עליה על פי חוק, אל מובהר בזאת כי מידע הדרוש לה לניהול עסקיה ישמר לפרק הזמן הנדרש לכך, בהתאם לחוק.
 1. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל החברה באמצעות לשונית "צור קשר" באתר, לכתובת ___tele1@dalkal.co.il__________. לכתובת זו ניתן לפנות אף לשם תמיכה טכנית ו/או דיווח על תקלות.